top header
به بهانه روز دانشجو

هوالعالم
یکی از بزرگترین مشکلات این مرز پر گوهر عدم‌تطابق الفاظ و عنوان ها با حقیقت هایش در بیرون می باشد. کسی را آیت الله و حجه الاسلام  می نامیم که هیچ نشانه ای از خدا در خود ندارد و عمل او هیچ حجیتی از اسلام نیست. کسی را روشنفکر می دانیم که در تاریک فکری غرق است و در لجن متعفن آن دست وپا می زند؛ قوی ترین مردان ما ضعیف ترین در همه چیزند ؛ بدن سازان فقط باد دارند و ساختنی در کار نیست ؛ با عمل های زیبایی حتی تعریف زیبا را هم به ابتذال و دروغ ملحق کرده ایم و صدها مصداق دیگر.....خلاصه اینکه جامعه آفت زده جامعه ایست که از حقیقت ها دور باشد و فقط دلش به عنوانها خوش باشد.
من به عنوان یک معلم دانشگاه و آشنا با پیچ خم دانشجوئی عرض می کنم امروز نام دانش+جو نیز در زمره مثال های فوق است .درصدی بالا از جماعت دانشجوی ما شاخصه های اصلی دانش +جو بودن را ندارند و یا اصولا ابزارِ داشتن آن را ندارند .جویای دانش بودن ، طالب علم بودن یعنی دانش برای او ارزش و محور است نه ابزار و وسیله رسیدن به چیز دوم. 
امروز جوان دبیرستانی ما با چه هدفی دانشگاه را هدف قرار می دهد؟شغل ؛ موقعیت اجتماعی؛ ارتباطات خاص؛ خجالت نکشیدن خانواده از دانشجو نشدن او؛ مشمول سربازی نشدن ؛ .. و دهها دلیل شناخته شده و ناشناخته. علم و ارتقاء علم این وسط گوهر کمیابی است که عنوان دانش+جو را به چالش می کشد.
از سویی اشکال از دانشجو نیست فرهنگ دانش و علم آموزی در این کشور باید باز نگری شود و به نوعی به داد علم و دانش برسیم تا به داد دانشجو هم رسیده باشیم.دغدغه های زندگی و بی اعتبار شدن علم در جامعهِ بیرون دانشگاه مجالی برای دانش پژوه واقعی بودن جوانان ما باقی نگذاشته است....خلاصه اینکه همه چیز برای به حاشیه رفتن عنوان دانش جو فراهم است ...
این روز را به دانشجویانی که مُجدّانه علم را هدف قرار داده اند تبریک می گویم وبرای همه طالبان علم آرزوی بهروزی دارم.