top header
شیعه پژوهی

بسم الله الرحمن الرحیم

شیعه پژوهی" مجموعه فعالیت های است که پیرامون حرکت فکر شیعی در ادوار مختلف تاریخ بحث می کند.مجموعه ای از متفکران و دلسوزان شیعی در نشستی بررسی طریقه ورود "پژوهشهای شیعه به محیط های اکادمیک جهان"را مورد بررسی و دقت قرار داده و به بررسی راهکارهای مختلف این هدف پرداخته اند.ضمن استفاده وسیع از بیانات کارشناسان خبره این فن که به بیان دیدگاه های خود همت گماشتند. در پایان جلسه حقیر به طرح دیدگاه "شیعه یا تشیع "پرداختم و به این نکته توجه دادم که شیعه پژوهی قالبی آمار گونه دارد و به تعداد ؛جغرافیا و فراوانی افراد شیعه در جهان می پردازد و تقابل های فکری انها با دیگر مذاهب را بررسی می کند .اما ما امروز به "تشیع پژوهی" نیازمندیم و باید ان را در دانشگاه های غرب وارد کنیم.که تشیع به عنوان یک "فکر و تز قابل دفاع و کاملا علمی" (خالی از تقابل اش با اهل سنت یا هر مذهبی ) چه می گوید...و مجامع علمی را به بررسی فکر شیعی و تشکیل کرسی های پژوهشی در این امر وادار کنیم.

 

تابستان95