top header
به کجا چنین شتابان

هوالحق المبین


عموم ما ایرانیان به شدت درگیر" کسب درآمد و منفعت های شخصی و یا گروهی" هستیم و برای این هدف خود ساخته و کذایی "ذهن خود" حاضریم از هر مسیری بگذریم حتی اگر این مسیر آینده ی این "سرزمین ؛ نسل و مذهب مان" را در معرض تباهی کامل قرار دهد .توجیهات به ظاهر منطقی و حتی بعضا شبه روشنفکرانه هم برای این طرز اندیشه داریم و آن را با "غنیمت شمردن لحظات زندگی و اولویت داشتن زمان حال" پیوند می زنیم.ما سخت دچار یک"ناشنوایی ونا بینایی فرهنگی" شده ایم.
اقایان؛خانم ها ؛بزرگان ؛ کوچکان ....و خلاصه همگان را در دقت در این سوال دعوت می کنم:
می دانیم داریم چه کار می کنیم؟
هیچ از خود پرسیده ایم آنچه انجام می دهیم به چه می انجامد؟
من به شخصه معتقدم در هیچ مقطع زمانی در حیات بشری به اندازه زمان فعلی " انسانیت انسان " در معرض مخاطره نبوده است و جالب اینست که این خطر از سوی مفاهیمی همچون خود " انسانیت "و به نام حفظ انسانیت صورت می گیرد و اصطلاحاتی همچون آزادی ؛ پیشرفت ؛ حقوق ،تساوی ،نوگرایی و...وصدها اصطلاح " زیباجلوه "نیز به کمک این جنایت بزرگ تاریخی یعنی تخریب انسانیت این نسل و تمامی نسل های بعدی برخاسته است....اینجاست که کلام خدا همگان را مورد خطاب قرار می دهد:
فاین تذهبون(قرآن/26/تکویر)

به کجا می روید

مرداد95